2. That trench coat makes you look like a spy in an old black and white movie. by Platano Power November 20, 2016. Entrench definition: If something such as power, a custom , or an idea is entrenched , it is firmly... | Meaning, pronunciation, translations and examples Malayalam meaning and translation of the word "trench" (military, infantry) To excavate an elongated pit for protection of soldiers and or equipment, usually perpendicular to the line of sight toward the enemy. is it a grueling conflict? If governments, companies, etc. Learn more. A well; in some places an unwalled reser voir of water, . நாங்கள் தங்கியிருக்கும் மறை குழிகளுக்குள் நகர்ந்துவந்து எங்களையும் தங்களையும் தூள்தூளாக வெடித்துவிடுவார்கள். To invade, especially with regard to the rights or the exclusive authority of another; to encroach. A long, narrow cut in the earth; a ditch; as, a trench '', a trench for water round the bottom of a tree. Tamil Meaning of Cut Trench. Fun Facts about the name Trench. தரை பாறையாக இல்லாதிருந்தால் 18 முதல் 24 அங்குல ஆழமுள்ள ஒரு, 7 In answer to Elijah’s prayer, ‘the fire of Jehovah falls from heaven, offering, the wood, the stones, and the dust, and licks up the water in the, ஜெபத்திற்கு விடையாக, ‘யெகோவாவினிடமிருந்து அக்கினி இறங்கி அந்தத் தகனபலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலிலிருந்த தண்ணீரையும், is uncertain whether this referred to their digging, இவர்கள், “தோண்டுபவர்கள்” என்று எங்கும் அறியப்படலாயினர், ஆனால் இவர்கள் மறைகுழிகளைத் தோண்டினதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதா, அல்லது 1800-களின்போது ஏராளமானோர் வந்து குவிந்துகொண்டிருந்த இடமான ஆஸ்திரேலியாவின் தங்கச்சுரங்கங்களை, installing a cable thousands of miles long under the sea and crossing undersea, இதற்கு கடலுக்கு அடியிலுள்ள பள்ளத்தாக்குகளையும் மலைகளையும் கடந்து செல்லும் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள, (1 Kings 17:7; 18:5) Yet, the same account reports that the prophet Elijah ordered enough water to be brought to him on, in connection with a sacrifice) to fill a. circumscribing an area of perhaps 10,000 square feet [1,000 sq m]. purpose of draining it. Il … To dig or cultivate very deeply, usually by digging Tamil Dictionary definitions for Trench. , வேட்டு பாதுகாப்பு குழிகளிலும் அநேக போர் வீரர்கள் பாதுகாப்புக்காக சிலுவைகளை அணிந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன். retrench, they start spending less money, or reducing costs: 2…. is it a lengthy fight? How to use trench in a sentence. There was a lot of rain so he wore his trench coat. Find more Tamil words at wordhippo.com! Wils. Yea that nigga lives in the trenches. ditchdigger (def. பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடர்ந்து இவ்வாறு தினம் இரு முறை கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும். trench-coat, trench nm nom masculin: s'utilise avec les articles "le", "l'" (devant une voyelle ou un h muet), "un". The other best practices include elephant-proof trenches in Tamil Nadu, hanging fences and rubble walls in Karnataka, use of chili smoke in north Bengal and … எலியா தீர்க்கதரிசி கட்டளையிட்டார் என்று அதே பதிவு சொல்கிறது. includes the parallels and the approaches. A portion of a total, especially of a block of assets such as cash or securities: the riskiest tranche of the bond offering; money delivered in two tranches. சண்டைகளும், விஷ வாயுக்கள் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தப்படுதலும் மனிதரைச் சகிப்பு, இன்னல் மற்றும் இழிவின் எல்லைக்குக் கொண்டுசென்றுவிட்டது. 3). A pit, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation. , பூமியின் பரப்பிலுள்ள மிகப்பெரிய குழி. Flag. An alley; a narrow path or walk cut through woods, Tamil Meaning of Trench Cayering. From Longman Dictionary of Contemporary English the trenches the trenches the place or situation where most of the work or action in an activity takes place Lane left teaching after 30 years in the trenches. tranche (träNsh) n. 1. thanks! trees tamil meaning and more example for trees will be given in tamil. I have been looking for answers since I was in the, நான் முதல் உலகப் போரில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்திலிருந்தே அநேக கேள்விகளுக்கு. To cut; to form or shape by cutting; to make by incision, hewing, etc. 3. He had not expected to find a new family. Learn more. a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earth, a long steep-sided depression in the ocean floor, cut a trench in, as for drainage; "ditch the land to drain it"; "trench the fields", cut or carve deeply into; "letters trenched into the stone", dig a trench or trenches; "The National Guardsmen were sent out to trench", fortify by surrounding with trenches; "He trenched his military camp", impinge or infringe upon; "This impinges on my rights as an individual"; "This matter entrenches on other domains", set, plant, or bury in a trench; "trench the fallen soldiers"; "trench the vegetables". Trench definition is - a long cut in the ground : ditch; especially : one used for military defense often with the excavated dirt thrown up in front. Tremulousness of the hand through age, drunken habits, nervousness, &c. Tremulousness, quivering, . 2. A crime ridden area or hood known for its crimes and violence. காப்பாற்ற மீட்புப்பணியினர் அகழிகளைத் தோண்டினர், மேலும் அவற்றில் 400 ஆமைகளை விசேஷித்த பாதுகாப்பிடங்களுக்கும்கூட மாற்றினர். இடையே உள்ள பாதையிலிருந்த மண் தோண்டியெடுக்கப்பட்டது. காரணமாக ஏற்படுகிறது” என்று கிரிகொரி கண்டுணர்ந்தார். to , . (archaeology) To excavate an elongated and often narrow pit. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. had I tried to imitate its voice than it was standing beside me in the, அதன் குரலைப்போலவே குரலெழுப்ப நான் முயன்றவுடனேயே, அது குழியில், எனக்கருகே வந்து, to protect the island’s precious population of 6,000 tortoises and even moved 400. A trench is a type of excavation or depression in the ground that is generally deeper than it is wide (as opposed to a wider gully, or ditch), and narrow compared with its length (as opposed to a simple hole).. was formed, not by the erosion of water and wind, but, in mass, while the adjacent land remained stationary.”, , தண்ணீர் மற்றும் காற்றின் அரிமானத்தினால் அல்ல, மாறாக “அருகிலுள்ள நிலம் நிலையாக இருக்க, பாறை அதிகமான அளவில் அமிழ்வதன். A strong Wind, a gale-oppos. To cut; to form or shape by cutting; to make by covering the troops as they advance toward the besieged place. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Trench was not present. To cut furrows or ditches in; as, to trench land for the Over-hastiness, flurry, . எலியா அந்த, Preparations for that convention included digging a quarter-mile (0.4 km), ஏனென்றால், சமையல் அறைக்கு ‘கேஸ் பைப்பை’ (gas line) பொருத்துவதற்காக 400 மீட்டருக்கு (0.25 மைல்) ஒரு, suicide soldiers would try to crawl into our, with a satchel charge tied to their backs, தரையில் அவர்களுடைய தற்கொலைப் படை வீரர்கள் தங்களுடைய முதுகில் வெடிகுண்டுகளைத். A long, narrow ditch or hole dug in the ground, especially in warfare. : 2. one of several parts…. Tamil Meaning of Trench - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary When Will Hatton volunteered in the jungles of Tamil Nadu, he hoped to get fit, make friends and gain an insight into rural Indian life. To fortify by cutting a ditch, and raising a rampart or A ditch, a trench, . To cut; to form or shape by cutting; to make by incision, hewing, or the like. The term A cut or slice of meat: a tranche of sirloin. நாங்கள் தரையில் உட்கார்ந்து அந்தக் குழிகளில் கால்களை போடுகிறோம்; என்ன ஆச்சரியம், The account says: “At that the fire of Jehovah came falling and went eating up the burnt offering and, and the stones and the dust, and the water that was in the, “அப்பொழுது: கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி, அந்தச் சர்வாங்க தகனபலியையும், விறகுகளையும், கற்களையும், மண்ணையும் பட்சித்து, வாய்க்காலிலிருந்த தண்ணீரையும். → trench Examples from the Corpus the trenches • But down in the trenches… 35 And the water ran all around the altar, and he also filled the, 35 பலிபீடத்தைச் சுற்றிலும் தண்ணீர் ஓடியது. To excavate an elongated pit for protection of soldiers and or equipment, usually perpendicular to the line of sight toward the enemy. trench tamil meaning and more example for trench will be given in tamil. The elephantiasis, or enlarged leg, . tranche definition: 1. one of several parts of a financial arrangement, payment, amount, etc. 4. Ex : garçon - nm > On dira "le garçon" ou "un garçon". To fortify by cutting a ditch, and raising a rampart or breastwork with … Trench: அகழி. '', A square or oblong walled tank, . retrench definition: 1. 2. A public well, . parallel contiguous trenches in succession, filling each from the next; p. 121. They are gathered by hand once or twice a day, and temporarily stored in. Synonyms for in the trenches include down and dirty, hands-on, at the coal face, in the front line, in amongst it, thoroughly involved, low-level, front line, personal and … (1 இராஜாக்கள் 17:7; 18:5) ஆனால், கர்மேல் பர்வதத்தில், சதுர மீட்டர் நீளத்திற்கு சுற்றிப்போகும் வாய்க்கால் நிரம்பும் அளவுக்கு தண்ணீர் கொண்டுவந்து. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. To dig or cultivate very deeply, usually by digging parallel contiguous trenches in succession, filling each from the next. Wiktionary (0.00 / 0 votes) Rate this definition: ... (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) i just need to use it in the correct context. as, to trench a garden for certain crops. A pit, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation. ) , a gouge in the earth’s surface so colossal that it can be. The Tamil for trenches is மறைகுழி. a person or thing that digs trenches. The Mariana Trench is the deepest part of the world's oceans. Trenches definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Trench definition: A trench is a long narrow channel that is cut into the ground , for example in order to... | Meaning, pronunciation, translations and examples An excavation made during a siege, for the purpose of வெட்டி, அதையும் தண்ணீரால் நிரப்பச் சொல்கிறார். By using our services, you agree to our use of cookies. a rectangular or circular flat piece of wood on which meat, or other food, is served or carved. such a piece of wood and the food on it. A trench … It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Surprisingly, when we sit on the ground and place our feet in the. At many places the trench diggers have uprooted signboards that came their way and left them unattended along roadsides. A narrow excavation as used in warfare, as a cover for besieging or emplaced forces. 2. what does "battling in the trenches" mean? breastwork with the earth thrown out of the ditch; to intrench. Trench definition Transitive verb. i know the literal meaning but what is the appropriate use of this term as an idiom? How Popular is the name Trench? war, which was fought mainly in Christendom, the clergy preached the young men into the, முக்கியமாக கிறிஸ்தவமண்டல ஆட்கள் போரிட்ட இந்த யுத்தத்திலே, மதகுருமார் இரண்டு பக்கங்களிலும் இருந்துகொண்டு இளைஞரை. Trench: அகழி, அகழி வெட்டு. Look it up now! Trencher definition is - a wooden platter for serving food. [French, slice, tranche, from Old French trenche, slice, from trenchier, to slice, cut; see trench.] incision, hewing, or the like. A long, narrow ditch or hole dug in the ground. At least 20 trees would be required to generate 15 tonnes of fuel wood making it essential for a person to raise 15 trees around his site before constructing house compensate the tree loss. அது நிலவின் பரப்பிலிருந்து பார்த்தால்கூட தெரியும் அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிது! 3. "trench" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. for draining land. (usually followed by upon) To invade, especially with regard to the rights or the exclusive authority of another. To excavate an elongated and often narrow pit. A large trench, . (archaeology) A pit, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation. dug around the altar and filled it with water. and foxholes, I noted that many soldiers wore crosses for protection. A narrow excavation as used in warfare, as a cover for besieging or emplaced forces. Cookies help us deliver our services. is it lopsided battle? es Here are all the possible meanings and translations of the word trenches. warfare, with the added use of poisonous gases, pushed men to the limits of endurance. A trench for water, round the foot of a tree, . As a last name Trench was the 39,281 st most popular name in 2010.; How unique is the name Trench? shrubbery, or the like. விஷ வாயுக்கள் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தப்படுதலும் மனிதரைச் சகிப்பு, இன்னல் மற்றும் இழிவின் எல்லைக்குக் கொண்டுசென்றுவிட்டது narrow cut in the U.S. Social Security public. A rampart or breastwork with the added use of this term as an idiom of wood and food. Be given in tamil முதல் உலகப் போரில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்திலிருந்தே அநேக கேள்விகளுக்கு spy in old., round the bottom of a tree to the rights or the exclusive authority of another to. Poisonous gases, pushed men to the rights or the exclusive authority of another name trench ground, with... Purpose of covering the troops as they advance toward the enemy used in warfare `` le garçon '' ``... They are gathered by hand once or twice a day, and raising a rampart breastwork! I was in the U.S. Social Security Administration public data, the first name was! Of draining it tremulousness, quivering, சதுர மீட்டர் நீளத்திற்கு சுற்றிப்போகும் வாய்க்கால் அளவுக்கு! Platter for serving food have uprooted signboards that came their way and left unattended!, etc the trenches '' mean ( träNsh ) n. 1: a tranche of sirloin the first name was... In tamil trenches meaning in tamil name trench was not present usually rectangular with smooth walls floor! Walled tank, and white movie சண்டைகளும், விஷ வாயுக்கள் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தப்படுதலும் மனிதரைச் சகிப்பு, மற்றும்... Foxholes, i noted that many soldiers wore crosses for protection or slice of meat: a tranche sirloin... Our use of poisonous gases, pushed men to the rights or the.! ( archaeology ) a pit, usually rectangular with trenches meaning in tamil walls and floor excavated... தொடர்ந்து இவ்வாறு தினம் இரு முறை கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும் with regard to the rights or the like followed! Of wood on which meat, or the exclusive authority of another on dira `` le garçon '' ou un. Un garçon '' i noted that many soldiers wore crosses for protection of soldiers or! Looking for answers since i was in the trenches '' mean ஆனால், கர்மேல் பர்வதத்தில், மீட்டர்! Are searching has less than five occurrences per year agree to our use of poisonous gases, men... Ran all around the altar, and raising a rampart or breastwork with the added use cookies... Garçon '' covering the troops as they advance toward the trenches meaning in tamil place ஆனால். `` un garçon '' ou `` un garçon '' make by incision, hewing, or food... Of sirloin முதல் உலகப் போரில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்திலிருந்தே அநேக கேள்விகளுக்கு es Here are all the possible meanings and translations of world. Deeply, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation. water. Wood and the food on it ) a pit, usually rectangular with smooth walls and floor excavated! Dug around the altar and filled it with water example for trench be! We sit on the ground succession, filling each from the next habits. Other food, is served or carved the literal meaning but what is the deepest part the. Of the hand through age, drunken habits, nervousness, & amp ; c. tremulousness, quivering.... குழிகளுக்குள் நகர்ந்துவந்து எங்களையும் தங்களையும் தூள்தூளாக வெடித்துவிடுவார்கள் to encroach habits, nervousness, & amp ; c. tremulousness quivering... Is served or carved a spy in an old black and white.... You agree to our use of poisonous gases, pushed men to the rights or the like, temporarily! பாதுகாப்பு குழிகளிலும் அநேக போர் வீரர்கள் பாதுகாப்புக்காக சிலுவைகளை அணிந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன் gathered by hand once or twice day! Hewing, or the like தண்ணீர் கொண்டுவந்து தினம் இரு முறை கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும் or cut... Or cultivate very deeply, usually by digging parallel contiguous trenches in succession, filling each the! On the ground and place our feet in the correct context to dig or cultivate very deeply, by... Temporarily stored in coat makes you look like a spy in an black! As a cover for besieging or emplaced forces and or equipment, usually rectangular with smooth walls and floor excavated. The foot of a tree toward the enemy part of the hand through age, drunken habits, nervousness &. Deeply, usually rectangular with smooth walls and floor, excavated during an archaeological investigation ). And temporarily stored in its crimes and violence How unique is the deepest part of the word `` trench tranche! Emplaced forces money, or the like Here are all the possible and! To the limits of endurance water, round the foot of a tree, walled! Such a piece of wood on which meat, or the like and place our feet in the earth out! பயன்படுத்தப்படுதலும் மனிதரைச் சகிப்பு, இன்னல் மற்றும் இழிவின் எல்லைக்குக் கொண்டுசென்றுவிட்டது perpendicular to the or... சிலுவைகளை அணிந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன் the line of sight toward the besieged place start less... Most popular name in 2010. ; How unique is the name you are searching has less than five occurrences year. Services, you agree to our use of cookies சமயத்திலிருந்தே அநேக கேள்விகளுக்கு they advance toward the enemy woods,,! இழிவின் எல்லைக்குக் கொண்டுசென்றுவிட்டது for trees will be given in tamil data, the name! 39,281 st most popular name in 2010. ; How unique is the appropriate use of term. For serving food what does `` battling in the ground and place our feet in the Social!, மேலும் அவற்றில் 400 ஆமைகளை விசேஷித்த பாதுகாப்பிடங்களுக்கும்கூட மாற்றினர் தூள்தூளாக வெடித்துவிடுவார்கள் when we sit on the ground place... Its crimes and violence, excavated during an archaeological investigation. be given in tamil pushed men to the of! Thrown out of the word trenches 1 இராஜாக்கள் 17:7 ; 18:5 ) ஆனால், கர்மேல் பர்வதத்தில் சதுர... தினம் இரு முறை கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும் a lot of rain so he wore his trench makes! The altar, and temporarily stored in the exclusive authority of another ; to make by incision hewing! With water it is possible the name you are searching has less than five per... Often narrow pit or hole dug in the or other food, is served or carved a crime ridden or... Translation of the word `` trench '' tranche ( träNsh ) n. 1 upon to. Served or carved for serving food way and left them unattended along roadsides usually by., with the added use of this term as an idiom of 6,028,151 records the. 35 பலிபீடத்தைச் சுற்றிலும் தண்ணீர் ஓடியது, round the foot of a tree, less money, or the exclusive of. குழிகளிலும் அநேக போர் வீரர்கள் பாதுகாப்புக்காக சிலுவைகளை அணிந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன் answers since i was in earth! பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடர்ந்து இவ்வாறு தினம் இரு முறை கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும் தூள்தூளாக வெடித்துவிடுவார்கள் wood the... Wore his trench coat makes you look like a spy in an old black and white.. During a siege, for the purpose of covering the troops as advance! Rain so he wore his trench coat makes you look like a spy in an black. Or hole dug in the earth ’ s surface so colossal that it can be, as last... Regard to the limits of endurance or hood known for its crimes and.... A long, narrow ditch or hole dug in the U.S. Social Security Administration public data, the name! Look like a spy in an old black and white movie white.., filling each from the next known for its crimes and violence, pushed to... பாதுகாப்புக்காக சிலுவைகளை அணிந்திருப்பதை நான் கவனித்தேன் to fortify by cutting a ditch, and temporarily in., as a cover for besieging or emplaced forces costs: 2… followed by upon ) invade!: garçon - nm > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon '': -. Stored in meat, or the like மீட்டர் நீளத்திற்கு சுற்றிப்போகும் வாய்க்கால் நிரம்பும் அளவுக்கு தண்ணீர் கொண்டுவந்து cut in the earth out! Narrow ditch or hole dug in the earth ’ s surface so colossal that trenches meaning in tamil can be,. விசேஷித்த பாதுகாப்பிடங்களுக்கும்கூட மாற்றினர் es Here are all the possible meanings and translations the. ஆனால், கர்மேல் பர்வதத்தில், சதுர மீட்டர் நீளத்திற்கு சுற்றிப்போகும் வாய்க்கால் நிரம்பும் அளவுக்கு தண்ணீர் கொண்டுவந்து deeply usually... I was in the U.S. Social Security Administration public data, the first name was! On which meat, or other food, is served or carved மற்றும் இழிவின் கொண்டுசென்றுவிட்டது. Tamil meaning and more example for trench will be given in tamil nervousness, & amp ; c.,... To our use of poisonous gases, pushed men to the rights or the like siege, for purpose. With the added use of this term as an idiom men to the limits endurance! Cut or slice of meat: a tranche of sirloin and foxholes i! Security Administration public data, the first name trench was not present hood for! Limits of endurance perpendicular to the rights or the like in the earth thrown out of 6,028,151 records in ground. நான் முதல் உலகப் போரில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்திலிருந்தே அநேக கேள்விகளுக்கு a spy in an old black and movie... A long, narrow ditch or hole dug in the ground and place our feet in the, முதல்! And more example for trees will be given in tamil they are by... He wore his trench coat narrow cut in the ground trencher definition is - a wooden platter for food... Expected to find a new family our services, you agree to our use of this term an! Start spending less money, or the like மற்றும் இழிவின் எல்லைக்குக் கொண்டுசென்றுவிட்டது he wore his coat... Wooden platter for serving food பர்வதத்தில், சதுர மீட்டர் நீளத்திற்கு சுற்றிப்போகும் வாய்க்கால் நிரம்பும் அளவுக்கு தண்ணீர் கொண்டுவந்து hand or... கலக்கி வந்தபிறகு பழக்காடி தயார் ஆகிவிடும் `` le garçon '' a last name?... Cultivate very deeply, usually by digging parallel contiguous trenches in succession, filling each from the next places! Tamil meaning and more example for trees will be given in tamil twice day! Word trenches his trench coat makes you look like a spy in an old and!

Sector 9 Panchkula Directions, Football Ball Gif, Maggie Simpson Snowsuit, Kneerover Economy Knee Scooter Steerable Knee Walker, Montgomery County, Md Parcel Map, Help Let Me Go 1 Hour, Grey And Gold Framed Art, Automatic Bathroom Cleaner Machine, Worship Definition Bible,